კარიერა სერვიეში

ყველა წარმატებული კომპანიის მიზანია თავისი თანამშომლების მაქსიმალური პოტენციალის გამოვლენა. სწორედ ამიტომ, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას

ვუთმობთ ახალი თანამშრომლების გუნდში ინტეგრაციასა და პიროვნულ განვითარებას.

ყველა ახალი თანამშრომელი სარგებლობს რამდენიმე კვირიანი ინდივიდუალური ინტეგრაციის პერიოდით, რომლის განმავლობაშიც ისინი ეცნობიან საკუთარ მოვალეობებს კომპანიაში; მათ საშუალება ეძლევათ განივითარონ უნარები და შეამოწმონ საკუთარი პოტენციალი სამუშაო პროცესში ჩართულობის მეშვეობით.

კონკრეტული ფუნქციის შესრულება სწავლაზე უფრო მეტია. ინტეგრაციის პროგრამა ახალ თანამშრომლებს სთავაზობთ შესაძლებლობას განივითარონ თავდაჯერებულობა, პიროვნული და პროფესიული ჩვევები.